Siirry sisältöön

Case: Företagarpass

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Högskoleutbildningens uppgifter och särdrag (rollen av teoretisk förståelse); samarbete med tredje parter i godkännandet av kunnande som förvärvas på annat sätt (deltagande i företagsekosystemets verksamhet)

Bakgrund

Inom högskolorna och företagsamhetsekosystemet som omger dem sker många slags aktiviteter som samlar den studerandes entreprenörskapskunnande och -kännedom. Företagarpasset är ett verktyg med hjälp av vilket regionens företagarevenemang görs till en del av studierna och genom vilket studerandena träffar andra studerande och företagare som är intresserade av samma ämnen. Företagarpasset grundar sig på studerandens eget intresse och möjlighet att planera hur studierna ska genomföras. Möjligheten att välja förväntas öka den studerandes studiemotivation. 

Företagarpasset har utnyttjats vid högskolorna i Åboregionen. Humanistiska yrkeshögskolans (Humak) inkubator för kreativa branscher Creve och Åbo yrkeshögskolas Business Akademi inledde försöket med Företagarpass hösten 2017. Av högskolorna deltar för närvarande även Åbo universitet. Högskolorna har samma utgångspunkter för användningen av företagarpass, även om genomförandesätten varierar mellan dem. 

Genomföringssätt

Studerande deltar och ackumulerar sitt kunnande vid olika evenemang med företagartema, till exempel genom att delta i öppna evenemang, evenemang och utbildningar (annan undervisning än examensundervisning) ordnade av utvecklingsbolag, nyföretagarcentraler, acceleratorer, studerandeledda startup-sammanslutningar (i Åbo BoostTurku), högskolor eller andra aktörer. De studerande samlar in deltagandet i evenemang i företagarpasset.

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Företagarpasset omfattar deltagande i evenemang samt i allmänhet ett skriftligt, reflekterande arbete. Prestationen kan inte fås enbart för deltagande. Det finns skillnader mellan hur högskolorna utnyttjar företagarpasset: 

  • Vid Humak och Åbo yrkeshögskola gör studerande självständigt upp en plan för sina studier med hjälp av ett företagarpass och godkänner planen hos den ansvariga läraren eller egenlärare innan hen deltar i evenemangen. Utöver lokala evenemang och evenemang kan studerande också delta i internationella webbinarier (inklusive till exempel öppna undervisningsutbud från andra högskolor eller aktörer som erbjuder undervisningsinnehåll).

    Företagarpasset kan kopplas till olika kurser (till exempel innovation, ledning, produktifiering, marknadsföring). En del av inlärningen är att studerande har tagit till sig lärandemålen för kursen i fråga och kan skapa en realistisk plan som gör det möjligt att uppnå målen. Med hjälp av Företagarpasset kan studerande få riktat innehåll som stöder studerandens företagsverksamhet. I stället för att delta i en kurs vars case-företag inte intresserar studeranden, kan hen söka sig till evenemang där det finns case-exempel som ligger närmare det egna intresset och affärsverksamheten.

    Studerande har möjlighet att i stället för en rapport föreslå andra sätt att genomföra studierna, såsom inlärningsdagbok, videodagbok, artikel eller gruppartikel om ämnet, essä, avhandling eller analys, utvecklingsprojekt eller tillämpning av temat, försök och pilotprojekt utifrån temat, rapportering av försök samt utnyttjande av evenemang som källmaterial i projekt och lärdomsprov. 

  • Vid Åbo universitet är företagarpasset en kurs på 2 studiepoäng som studerande avlägger självständigt. På kursen fastställer studerande med hjälp av EntreComp-referensramen, vilket område för entreprenörskapskunnande hen vill utveckla under kursen, och deltar i 3–6 evenemang som sammanlagt varar minst 6 timmar. Studerande visar sitt kunnande i form av en inlärningsdagbok efter att ha deltagit i evenemangen.

    Den riktgivande längden på inlärningsdagboken är 5–6 sidor/3000 ord. Studerande ska i sin inlärningsdagbok kort beskriva det/de evenemang som hen har deltagit i och beskriva hur sitt entreprenörskapskunnande har utvecklats. Syftet är att studerande tack vare kursen har kunnat samla entreprenörskapskunnande från ett specifikt område som studeranden själv valt, att studerandens förståelse för företagarevenemang i regionen har utvidgats och att studerandens rapporteringsfärdigheter har utvecklats.  

Bedömning  

  • Vid Humak och Åbo yrkeshögskola sker bedömningen enligt lärandemålen och kriterierna för kursen (sifferbedömning eller godkänd/underkänd beroende på kursen).  
  • Vid Åbo universitet bedöms den studerandes prestation utifrån rapporten: beskrivningen av evenemanget/evenemangen har gjorts, det valda entreprenörskapskunnandet är motiverat och den studerande har på ett tillräckligt sätt reflekterat över kunnandets utveckling utifrån evenemangen. Rapporteringen har genomförts på ett tydligt och begripligt sätt. Kursen bedöms med godkänd/underkänd. 

Ytterligare information  

Studerandeupplevelser