Siirry sisältöön

Case: Studentaktivatorer och företagsagenter

Facebookyoutubeinstagram

Tema: Information och kommunikation

Bakgrund 

Vid yrkeshögskolorna har man observerat att studerande och lärarna inte i tillräcklig grad känner till praxis för tillgodoräknandet av icke-formellt lärande relaterat till entreprenörskapskunnandet, högskolornas företagsacceleratorverksamhet eller företagsevenemang och nätverk. Därför har studentaktivatorernas verksamhet utvecklats för att öka kunskapen om ämnena. I bakgrunden finns också tanken att det är en del av en entreprenörsliknande högskolas uppgift att knyta och engagera studerande till utvecklingen av och verksamheten vid högskolan på olika sätt. 

Det finns studentaktivatorer vid flera yrkeshögskolor. Studentaktivatorerna verkar tillsammans i Tammerfors högskolesamfund (TAU och TAMK). Företagsagenterna fungerar enligt samma princip även vid Åbo yrkeshögskola. 

Genomföringssätt 

Syftet med studentaktivatorerna och företagsagenterna är att kommunicera och informera andra studerande och hela högskolesamfundet om frågor som gäller entreprenörskap, såsom praxis för tillgodoräknandet av icke-formellt lärande relaterat till entreprenörskapskunnande.

Aktivatorerna och agenterna ordnar också själva evenemang, där de berättar om möjligheterna att godkänna entreprenörskapskunnandet som förvärvas på annat sätt, acceleratorverksamheten och företagarevenemangen för andra samt främjar med sitt eget exempel ett entreprenörskapsinriktat arbetssätt vid högskolan. Till exempel har studentaktivatorerna främjat genomförandet av Y-portföljen vid Tammerfors universitet (Länk till Case: Y-Portfölj)

Process för erkännande av tidigare förvärvat kunnande och godkännande av kunnande som förvärvas på annat sätt

Man kan anmäla sig som studentaktivator och företagsagent till en handledare som diskuterar med de intresserade om deras mål och möjligheter att fungera som aktivatorer och agenter. Teamen med studentaktivatorer och företagsagenter rekryteras varje läsår och ges en gemensam start och introduktion. Verksamheten och tidtabeller planeras tillsammans.

Bedömning 

Bedömningen görs på skalan godkänd/underkänd. Kunnandet och inlärningen speglas mot de egna målen och uppnådda resultat. 

Handledarens bedömning, själv- och kamratbedömning används. Studentaktivatorerna och företagsagenterna för en reflektionsdagbok och bokför antalet timmar. De antecknar alltså de timmar de använder för verksamheten och innehållet i verksamheten samt bedömer sin inlärning. Studentaktivatorerna kan också tillgodoräkna sitt arbete via Y-portfolion. 

Kursen är godkänd när den studerande har visat prov på självständigt, målinriktat arbete för att nå sina mål, har ställt upp mål, arbetat för dem och utvärderat sina framsteg kvantitativt och kvalitativt. Kursen är underkänd om den studerande inte har lyckats planera och producera inlärningsprocessen eller inte har genomfört lärandemålen för kursen så att hen självständigt kan beskriva deras betydelse och funktion med tanke på det egna lärandet. 

I Tammerfors kan man få 1–10 studiepoäng och i Åbo 1–5 studiepoäng.  Studentaktivatorerna kan också få lön för sin verksamhet. 

Ytterligare information 

Studerandeupplevelser