Siirry sisältöön

Case: Lahti Venture Program (LVP)

Facebookyoutubeinstagram

Teema(t): Yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa opinnollistamisessa

Taustaa

Lahti Venture Program (LVP) on kehitetty tarpeesta houkutella alueelle tulevaisuuden osaajia ja tuoda yhteen yrittäjäorientoituneita opiskelijoita. Lisäksi alueella halutaan lisätä startup-kriteerit täyttävien uusien kasvu­yritysten määrää. LVP-ohjelman ideana on törmäyttää yrittäjyy­destä kiinnostuneet opiskelijatiimit alueen yritysten kanssa. Ohjelma tarjoaa opiskelijatiimeille ainutlaatuisen tilaisuuden päästä kiinni potentiaalisiin liikeideoihin, jotka kumpuavat alueen yritysten haasteista. 

Toteutustapa

LVP on kilpailumuotoinen ohjelma, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen monialaiset ja poikkitieteelliset opiskelijajoukkueet ratkomaan päijäthämäläisten yritysten heille esittämiä haasteita. Kukin joukkue ratkaisee yhden haasteen, ja tuomaristo valitsee niistä mielestään parhaan ja toteuttamiskelpoisimman.

LVP toteutetaan LUT-yliopiston, LAB ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopis­ton ja LADECin (Lahden Seudun Kehitys Oy) yhteistyönä. Ohjelmaa koordinoi Lahden yliopistokampus. Ohjelmaan voivat osallistua Lahden korkeakoulu­kampuksen opiskelijat LUT-yliopistosta, Lahden ammattikorkeakoulusta ja Helsingin yliopistosta. Kehittämisyhtiö LADEC etsii yritykset ja haasteet. Haasteen muotoilussa on usein muka­na ammattikorkeakoulujen ja yliopiston edustajia.

Ohjelmaan kuuluu viisi lähipäivää, yrityskäynti sekä ryhmien itsenäistä työsken­telyä. Lähipäivien ohjelmaan kuuluu luentoja aiheista, jotka soveltuvat kunkin oppilaitoksen opetussisältöihin, kuten ideoinnista ja start-upin perusta­misesta. Jokaisella ryhmällä on mentori, jonka tehtävänä on tarvittaessa tukea ryhmän työskentelyä ja auttaa ryhmää haas­teen ratkaisemisessa. Mentori on yleensä osallistuvan yliopiston tai ammattikorkeakoulun opettaja tai yrityskummi, joka on pitkänlinjan yritysammattilainen.

Opinnollistamisprosessi

Kullakin osallistuvalla yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on oma mekanisminsa opinnol­listamiseen, ja tämä on ollut yksi LVP:n onnistumisen edellytyksiä. Esimerkiksi LUT-yliopistossa opinnollistaminen tapahtuu Business Idea Development -kurssin (6 op) kautta. Opiskelija ilmoittautuu ensin kurssille, minkä jälkeen hän ilmoittautuu LVP-ohjelmaan.

Opintosuoritukseen ammattikorkeakoulussa riittää ohjelman hyväksytty suorit­taminen, mikä tarkoittaa läsnäoloa lähipäivissä ja muissa aktiviteeteissa sekä esitet­tyä ratkaisua. Yliopistossa venture-ohjelman suorituksen lisäksi opiskelija tuottaa raportin, jossa hän analysoi kehitettyä ratkaisua idean kehittämisen teoreettisessa viitekehyksessä.

Suoritusten arviointi

LUT-yliopistossa kurssin arvosana muodostuu ohjelman suorittamisesta (50 %) ja opiskelijan kirjoittamasta loppuraportista (50 %). Arvosana-asteikko on 0–5. Loppuraportti arvi­oidaan samanlaisilla kriteereillä kuin kurssin harjoitustyöt. Ohjelman suorittami­sessa käytetään soveltuvin osin vastaavia kriteereitä kuin kurssin pakollisissa osi­oissa.

Lisätietoja

https://lahtiventureprogram.com/

Opiskelijoiden kokemuksia